หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9967
หนังสือนำส่ง : 1570605164.pdf [ขนาดไฟล์:704.18 KB] (ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[ขนาดไฟล์ : 7.64 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]