หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา)
วันที่ออกหนังสือ : 2 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11886
หนังสือนำส่ง : 1541480262.PDF [ขนาดไฟล์:624.29 KB] (ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๕๙๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 4.45 MB] [ดาวน์โหลด : 283 ครั้ง]