หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 31 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11736
หนังสือนำส่ง : 1540958200.pdf [ขนาดไฟล์:559.32 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๑๑๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 4.39 MB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
[ขนาดไฟล์ : 26.15 KB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]