หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญรับชมงานสัมมนา "ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล" ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook "DGAThailand"
วันที่ออกหนังสือ : 31 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11779
หนังสือนำส่ง : 1541046033.PDF [ขนาดไฟล์:1.10 MB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด่วนที่สุด ที่ สพร. ๒๕๖๑/ว ๓๖๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.33 MB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]