หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 31 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11771
หนังสือนำส่ง : 1541150977.PDF [ขนาดไฟล์:1.23 MB] (ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๖๐๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 447.91 KB] [ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง]
มติที่ประชุม ฯ
[ขนาดไฟล์ : 460.62 KB] [ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง]
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
[ขนาดไฟล์ : 80.50 KB] [ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง]