หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 2 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11893
หนังสือนำส่ง : 1541387840.PDF [ขนาดไฟล์:219.87 KB] (ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.93 MB] [ดาวน์โหลด : 99 ครั้ง]