หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
วันที่ออกหนังสือ : 22 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 13053
หนังสือนำส่ง : 1543218877.pdf [ขนาดไฟล์:398.58 KB] (ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๖๔๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.90 MB] [ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง]