หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 13239
หนังสือนำส่ง : 1543486948.pdf [ขนาดไฟล์:354.30 KB] (ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
[ขนาดไฟล์ : 258.16 KB] [ดาวน์โหลด : 77 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 185.13 KB] [ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง]
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 263.55 KB] [ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง]