หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 13238
หนังสือนำส่ง : 1543488238.PDF [ขนาดไฟล์:496.76 KB] (ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
[ขนาดไฟล์ : 3.54 MB] [ดาวน์โหลด : 203 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 242.86 KB] [ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง]