หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 3 ธันวาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 13395
หนังสือนำส่ง : 1543813068.PDF [ขนาดไฟล์:255.10 KB] (ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๖๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 438.48 KB] [ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง]