หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การสำรวจหนังสือ เอกสารความรู้เพื่อนำเข้าข้อมูลตามโครงการ National e-Library
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤศจิกายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 13094
หนังสือนำส่ง : 1543203917.PDF [ขนาดไฟล์:323.50 KB] (ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๖๗๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.29 MB] [ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง]