หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 252
หนังสือนำส่ง : 1547175133.PDF [ขนาดไฟล์:1.03 MB] (ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7600 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561