หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 13 ธันวาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 13684
หนังสือนำส่ง : 1546849518.PDF [ขนาดไฟล์:718.65 KB] (ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๖๗๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.41 MB] [ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง]