หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเรียนรู้ระบบผ่าน e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 9 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 322
หนังสือนำส่ง : 1547009840.pdf [ขนาดไฟล์:295.96 KB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๗๕๘๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 634.29 KB] [ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง]