หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1053
หนังสือนำส่ง : 1549002333.pdf [ขนาดไฟล์:1.17 MB] (ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 464.84 KB] [ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 532.81 KB] [ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 467.79 KB] [ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง]