หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 30 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 986
หนังสือนำส่ง : 1548830992.PDF [ขนาดไฟล์:808.85 KB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
[ขนาดไฟล์ : 670.68 KB] [ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง]
คำขอรับทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทย
[ขนาดไฟล์ : 676.78 KB] [ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง]