หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
วันที่ออกหนังสือ : 31 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1003
หนังสือนำส่ง : 1549002613.PDF [ขนาดไฟล์:281.70 KB] (ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย