หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 31 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1094
หนังสือนำส่ง : 1549271756.pdf [ขนาดไฟล์:255.74 KB] (ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฯ
[ขนาดไฟล์ : 3.79 MB] [ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง]