หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒)
วันที่ออกหนังสือ : 4 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2079
หนังสือนำส่ง : 1551757643.PDF [ขนาดไฟล์:657.69 KB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๑๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 10.37 MB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]