หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒
วันที่ออกหนังสือ : 5 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 2130
หนังสือนำส่ง : 1551769386.PDF [ขนาดไฟล์:957.02 KB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
[ขนาดไฟล์ : 4.30 MB] [ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง]
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.02 MB] [ดาวน์โหลด : 157 ครั้ง]