หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินโครงการเเละกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ออกหนังสือ : 1 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว
หนังสือนำส่ง : 1554091132.pdf [ขนาดไฟล์:633.81 KB] (ดาวน์โหลด : 152 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 633.81 KB] [ดาวน์โหลด : 274 ครั้ง]
กรอบเเนวทางการดำเนินงานโครงการเเละกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เเบบรายงานข้อมูล โครงการฟื้นฟูเเละพัฒนาเเหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งเเวดล้อมเเละคุณภาพชีวิตของประชาชน
เเบบรายงานข้อมูล โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
แบบรายงานข้อมูล โครงการเพิ่งสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้เเก่ชุมชน