หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน
วันที่ออกหนังสือ : 26 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 2782
หนังสือนำส่ง : 1554093025.PDF [ขนาดไฟล์:605.41 KB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑/ว ๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 4.35 MB] [ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง]