หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 28 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3903
หนังสือนำส่ง : 1554192017.PDF [ขนาดไฟล์:441.95 KB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.57 MB] [ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง]