หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
วันที่ออกหนังสือ : 2 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล0017.5/ว4 057
หนังสือนำส่ง : 1554263469.pdf [ขนาดไฟล์:734.57 KB] (ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4
[ขนาดไฟล์ : 57.00 KB] [ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง]
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6
[ขนาดไฟล์ : 784.91 KB] [ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง]