หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 9 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 4254
หนังสือนำส่ง : 1554951526.PDF [ขนาดไฟล์:0.98 MB] (ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปฏิทินการจัดงานฯ (แก้ไขล่าสุด ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
[ขนาดไฟล์ : 275.50 KB] [ดาวน์โหลด : 184 ครั้ง]
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ ๑๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 8.04 MB] [ดาวน์โหลด : 347 ครั้ง]