หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 4 เมษายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 4191 6281
หนังสือนำส่ง : 1554957607.zip [ขนาดไฟล์:3.36 MB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 10.16 MB] [ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง]
กำหนดการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 669.76 KB] [ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง]