หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 5083
หนังสือนำส่ง : 1557467055.pdf [ขนาดไฟล์:832.45 KB] (ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย