หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 21 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5396
หนังสือนำส่ง : 1558428542.pdf [ขนาดไฟล์:1.12 MB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นการตรวจราชการ
[ขนาดไฟล์ : 2.85 MB] [ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง]
แบบรายงาน
[ขนาดไฟล์ : 3.83 MB] [ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง]