หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองอำนวยการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562
วันที่ออกหนังสือ : 22 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5442
หนังสือนำส่ง : 1558604097.pdf [ขนาดไฟล์:312.33 KB] (ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2373/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 3.49 MB] [ดาวน์โหลด : 255 ครั้ง]