หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สถานีกลางบางชื่อ)
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5562
หนังสือนำส่ง : 1558680457.PDF [ขนาดไฟล์:783.04 KB] (ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ว 2749 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 6.56 MB] [ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง]