หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5561
หนังสือนำส่ง : 1558684370.PDF [ขนาดไฟล์:510.78 KB] (ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 2761 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 12.86 MB] [ดาวน์โหลด : 14335 ครั้ง]