หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการตามปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5456
หนังสือนำส่ง : 1558597832.PDF [ขนาดไฟล์:666.29 KB] (ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานผลการดำเนินการตามปฏิทิน ฯ
[ขนาดไฟล์ : 745.82 KB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]