หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
วันที่ออกหนังสือ : 10 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5917
หนังสือนำส่ง : 1560226590.PDF [ขนาดไฟล์:555.48 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ