หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต"
วันที่ออกหนังสือ : 4 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5813
หนังสือนำส่ง : 1559633268.PDF [ขนาดไฟล์:428.71 KB] (ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 3038 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 9.95 MB] [ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง]