หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง (หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง)
วันที่ออกหนังสือ : 4 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5785
หนังสือนำส่ง : 1559637926.PDF [ขนาดไฟล์:1.03 MB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 169.21 KB] [ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง]