หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5956
หนังสือนำส่ง : 1560243532.PDF [ขนาดไฟล์:256.29 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายละเอียดโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯ