หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 10 มิถุนายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5936
หนังสือนำส่ง : 1560321034.pdf [ขนาดไฟล์:860.73 KB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
[ขนาดไฟล์ : 471.34 KB] [ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินการฯ
[ขนาดไฟล์ : 435.50 KB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]