หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 31 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5705
หนังสือนำส่ง : 1559289056.pdf [ขนาดไฟล์:628.34 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการฝึกอบรม
[ขนาดไฟล์ : 424.46 KB] [ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง]
บัญชีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
[ขนาดไฟล์ : 1.06 MB] [ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 511.16 KB] [ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]
แผนที่โรงแรม
[ขนาดไฟล์ : 445.64 KB] [ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง]