หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
วันที่ออกหนังสือ : 31 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5716
หนังสือนำส่ง : 1559289223.PDF [ขนาดไฟล์:339.35 KB] (ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 361.96 KB] [ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง]