หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
แนวทางและการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ 11 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
การกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 28 พ.ย. 2562
ทั่วไป
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 พ.ย. 2562
ทั่วไป
การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ส.ค. 2562
ทั่วไป
ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และความเสี่ยงโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2562
ทั่วไป
สรุปประเด็นตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 10 ม.ค. 2562
ทั่วไป
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา 11 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
ทั่วไป
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
123หน้าถัดไป