หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
ทั่วไป
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
ทั่วไป
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 7 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 7 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 1 ส.ค. 2561
ทั่วไป
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 25 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงหน่วยงานและโครงการประจำปี ๒๕๖๒ 13 ก.ค. 2561
ทั่วไป
สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 เม.ย. 2561
12หน้าถัดไป