รายงานการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ 2561
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
รายงานการฝึกอบรม "คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" 2 พ.ย. 2561
โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ ๓ 7 ก.ย. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 7 ก.ย. 2561
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ ๑ 12 ก.ค. 2561
123หน้าถัดไป
ปีงบประมาณ 2560
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 17 ม.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ม.ค. 2561
รายงานโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ 15 ม.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมการปฏิบัติงาน และการศึกษาเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 1 ธ.ค. 2560
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16 พ.ย. 2560
12หน้าถัดไป