รายงานการฝึกอบรม
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 32 รายการ
ปีงบประมาณ 2560 - 2562
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
รายงานประจำปี 2562 12 ธ.ค. 2562
อบรม "ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน" 15 ต.ค. 2562
อบรม "หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 15 ต.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ... 15 ต.ค. 2562
การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 17 ก.ย. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ก.ย. 2562
โครงการประชุมชี้แจงตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2 17 ก.ย. 2562
โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 13 ส.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผุ้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) 14 พ.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี" 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในำสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๔" 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม"โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" 3 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" 2 พ.ย. 2561
โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ ๓ 7 ก.ย. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 7 ก.ย. 2561
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ ๑ 12 ก.ค. 2561
โครงการเพิ่มสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 21 พ.ค. 2561
12หน้าถัดไป