รายงานการฝึกอบรม
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 24 รายการ
ปีงบประมาณ 2560 - 2562
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 13 ส.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผุ้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) 14 พ.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี" 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในำสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๔" 25 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม"โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" 3 มี.ค. 2562
รายงานการฝึกอบรม "คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" 2 พ.ย. 2561
โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ ๓ 7 ก.ย. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 7 ก.ย. 2561
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ ๑ 12 ก.ค. 2561
โครงการเพิ่มสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 21 พ.ค. 2561
โครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 พ.ค. 2561
รายงานผลการฝึกอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundmetal รุ่นที่ ๑" 10 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 เม.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 7 ก.พ. 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 17 ม.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ม.ค. 2561
รายงานโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ 15 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ม.ค. 2561
12หน้าถัดไป