รายงานการฝึกอบรม
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ ๑ 12 ก.ค. 2561
โครงการเพิ่มสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 21 พ.ค. 2561
โครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 พ.ค. 2561
รายงานผลการฝึกอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundmetal รุ่นที่ ๑" 10 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 เม.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 7 ก.พ. 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 17 ม.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ม.ค. 2561
รายงานโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ 15 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ม.ค. 2561
12หน้าถัดไป