หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3 ชั้น 3 37 ถนนสุขยางค์
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-211586 (ต่อ 74925)
โทรสาร : 073-221014
E-MAIL : yala@moi.go.th

ติดต่อสอบถาม
Verify Code : 8 + 0 =