รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 1075
วันที่ออกหนังสือ : 30 มกราคม 2561
เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
เอกสารดาวน์โหลด : 1517364097.PDF
ขนาดไฟล์ : 706.93 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๐๕๔๖ [ขนาดไฟล์: 4.69 MB]