รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 10857
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง : สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารดาวน์โหลด : 1524036461.PDF
ขนาดไฟล์ : 256.29 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ขนาดไฟล์: 4.62 MB]