รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 7607
วันที่ออกหนังสือ : 24 กรกฏาคม 2561
เรื่อง : สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด : 1532492620.PDF
ขนาดไฟล์ : 407.38 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข้อตรวจสอบจากการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาฯ [ขนาดไฟล์: 3.36 MB]