รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 7791
วันที่ออกหนังสือ : 31 กรกฏาคม 2561
เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
เอกสารดาวน์โหลด : 1533110360.PDF
ขนาดไฟล์ : 167.30 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๓๙๔๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 1.86 MB]