รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 8027
วันที่ออกหนังสือ : 6 สิงหาคม 2561
เรื่อง : การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารดาวน์โหลด : 1533610420.PDF
ขนาดไฟล์ : 911.01 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน [ขนาดไฟล์: 1.21 MB]
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ [ขนาดไฟล์: 471.79 KB]