รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 241
วันที่ออกหนังสือ : 7 มกราคม 2562
เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
เอกสารดาวน์โหลด : 1547094071.PDF
ขนาดไฟล์ : 443.64 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว7608 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 [ขนาดไฟล์: 5.78 MB]