รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.2/ว 9353
วันที่ออกหนังสือ : 11 มิถุนายน 2562
เรื่อง : สรุปประเด็นตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด : 1560228717.PDF
ขนาดไฟล์ : 236.82 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ขนาดไฟล์: 7.07 MB]