รายละเอียด
เลขทีหนังสือ : ยล 0017.4/ว 2035
วันที่ออกหนังสือ : 15 กรกฏาคม 2562
เรื่อง : ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และความเสี่ยงโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารดาวน์โหลด : 1563182653.PDF
ขนาดไฟล์ : 70.13 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน [ขนาดไฟล์: 709.11 KB]
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ [ขนาดไฟล์: 284.61 KB]